חייג

ריבית הפריים מהי?

ריבית הפריים, אשר נקראת גם ריבית בסיסית ומסומנת בקיצור כ- P או "פ", מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. בשנים האחרונות שיעור ריבית הפריים הינו ריבית בנק ישראל בתוספת קבועה של 1.5%.

כיום ריבית בנק ישראל עומד על 0.1% ולכן ריבית הפריים תהיה 1.6%

הבנקים עושים בה שימוש לתמחור משכנתאות, הלוואות, פיקדונות ואשראי במגזר הפיננסי כולו.

ריבית הפריים נקבעת על פי אמצע המרווח שבין ריבית בנק ישראל המשלם על פיקדונות לבין הריבית אשר גובה הבנק בהלוואות לגורמים פרטיים. כמו כן, היא תלויה גם בריבית אשר גובה בנק ישראל על הכספים שהוא מלווה.

ריבית הפריים משתנה כאשר בנק ישראל משנה את הריבית. מסלול הפריים מגלם מצד אחד סיכון של עליית ריבית, ומצד שני זהו מסלול שבו קרן המשכנתא אינה צמודה למדד המחירים לצרכן ואפשר לפרוע אותו ללא עמלת פירעון מוקדם.

הבנקים למשכנתאות נותנים, בהלוואות לדיור, מרווח פוחת מהפריים,

לדוגמא:

(P-0.9%)  ,   (0.6%P-)

הכול בהתאם לניתוח הסיכון של הבנק כלפי הלקוח.

בהלוואות לכל מטרה הבנקים נותנים מרווח מעל הפריים,

לדוגמא:

(P+1.5%) ,   (P+3%)

מסלול על בסיס הפריים בתמהיל למשכנתא לפי הוראת בנק ישראל, לא יעלה על שליש מהסך הכולל של המשכנתא.

ריבית הפריים מעולם לא הייתה נמוכה כל כך, בואו לנצל אותה עבורכם למשכנתאות חדשות, מיחזור משכנתאות קיימות והלוואות לכל מטרה.